EN | MK
??????????

        Согласно Законот за здруженија и фондации („Сл.Весник на РМ“ бр. 52/10) со изменувањето и дополнувањето на Статутот на Македонскиот национален комитет на ИКОМОС, усвоено на седницата на Собранието на Комитетот одржана на 08.04.2010 година, извршена е промена на називот на Комитетот кој во иднина ќе гласи:

Здружение - Национален комитет на Меѓународниот совет за споменици и локалитети - ИКОМОС во Македонија

Скратениот назив на здружението гласи: Национален комитет - ИКОМОС Македонија

 


 

???????????

"На 17 септември во 19,00 часот во просториите на Националниот Комитет ИКОМОС - Македонија (во Безистенот во старата скопска чаршија) во организација на Здружението „Археоло ..."

???????

"Петок – 10.07.2015 – 11:15 часот во кино-салата на Музејот на Македонија во Скопје (стара скопска чаршија). Покана Правилник за програмата за полагање на испитот ..."

 
Icomos International