EN | MK
        Mакедонскиот Национален Комитет за Споменици и Места (локалитети) – МНК ИКОМОС е основан на 24 февруари 1994 година, по иницијатива на 43 конзерватори од Македонија, како “Конзерваторски Еснаф на Македонија”. ИКОМОС Македонија е огранок на Меѓународниот Совет за Споменици и Места, со седиште во Париз.

        Во комитетов активно членуваат и делуваат повеќе од 107 членови распределени во 15 поткомитети, кои се организирани во работни тела за да организираат низа настани и активности, да остваруваат соработки и да објавуваат публикации, со единствена цел да се зачува и заштити македонското културно наследство.

Цели на МНК ИКОМОС

  • подигање на свеста за значењето и вредностите на културното наследство во македонија, како значајна превентивна активност;
  • зголемен процент на реализација на ИКОМОС форум, како елемент на перманентна и системска едукација и специјализација на конзерваторскиот кадар во република Македонија;
  • користење на експертски совети во доменот на третманот на културното наследство на Р. Македонија, како сервис на локалната самоуправа и елемент на децентрализацијата на културата во Р.М;
  • ефектуирање на мониторинг мисијата за состојбата на културното наследство, како елемент на превентива, односно идна приоритетна активност во доменот на заштита на културно наследство.


МНК ИКОМОС (2011-2014)

· Претседател на КОМИТЕТОТ: М-р Зоран ПАВЛОВ, Скопје

· Поптпретседател на КОМИТЕТОТ: Илче БОЈЧЕВСКИ, Скопје

· Претседател на Собранието на КОМИТЕТОТ: Бобан ХУСЕНОВСКИ, Гевгелија

· Потпретседател на Собранието на КОМИТЕТОТ: Гордана ФИЛИПОВСКА ЛАЗАРОВСКА,
Битола
· Секретар на Комитетот: д-р Лазар Шуманов, Скопје

 

  Членови на Извршниот одбор на КОМИТЕТОТ:

· Билјана ПАЧКОВА КУФОЈАНАКИС, Скопје

· Весна КОЧАНКОВСКА, Битола

· Љуљета АБАЗИ, Тетово

· Стефан ДАНЕВ, Св. Николе

· Ирена КОЛИШТРКОСКА НАСТЕВА, Скопје

· Кира ПЕТКОВСКА, Штип

· Гордана ДИМИТРИОСКА, Скопје

· Гордан НИКОЛОВ, Скопје

· Јагода МИЦАЈКОВА, Скопје

· Владимир МУКОВСКИ, Скопје

· Никола УПЕВЧЕ, Охрид

Членови на Надзорен одбор  на КОМИТЕТОТ:

· Ванчо ИВАНОВСКИ, Скопје

· Силвана БЛАЖЕВСКА, Скопје-Градско

· Јасминка ЗИСОВСКА, Скопје

Претседател на ПОТКОМИТЕТ  за архитектонско наследство:

· Константин АНАСТАСОВ, Битола

Претседател на ПОТКОМИТЕТ  за археолошко наследство:

· Д-р Звонимир НИКОЛОВСКИ, Куманово

Претседател на ПОТКОМИТЕТ  за материјали, техники, технологија, превентива и анализи

·  Д-р Вероника ШЕНДОВА, Скопје

Претседател на ПОТКОМИТЕТ  за правна заштита, организација, усовршување и оддржлив развој

· Јордан ТРЦА, Охрид

Претседател на ПОТКОМИТЕТ  за Охридското кутурно наследство:

· Паско КУЗМАН, Охрид-Скопје

Претседател на ПОТКОМИТЕТ  за дигитализација на културното наследство:

· Горан ПАТЧЕВ, Охрид

 
Icomos International